Chrzest

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1).

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • akt urodzenia dziecka (do wglądu)
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (do wglądu)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej na miesiąc przed datą chrztu.

Miejscem właściwym sakramentu chrztu świętego jest parafia, do której przynależą Rodzice i dziecko mające być ochrzczone. 

Chrzty w naszej parafii odbywają się w drugą i czwartą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12.00 (w lipcu i sierpniu na Mszy Św. o godz. 10:30)

W pozostałe niedziele roku chrzty mogą być udzielane (przed lub po Mszy Św.), ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem (w przypadku, kiedy Rodzicom lub Rodzicom Chrzestnym ze względu na pracę lub inną ważną przyczynę nie odpowiadają wskazane powyżej terminy).

Spotkania przedchrzcielne dla Rodziców i Chrzestnych odbywają się w piątek (po Mszy o godz. 18.00 w kościele) poprzedzający niedziele chrzcielne. Odpowiedzialnym za spotkania jest ks. Tomasz Wójcik.