Małżeństwo

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z nupturientów. Jest ono ważne 6 miesięcy od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Jest to licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.

Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w 10 naukach przedmałżeńskich (nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii we wtorki o godz. 19.00 w salce pod plebanią) i w 2 spotkaniach w poradni rodzinnej. Wskazane jest by uczestniczyli w tych naukach w parafii, gdzie będzie spisany protokół.

Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po zgłoszeniu na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas uroczystości powinno być wykonywane przez osoby do tego upoważnione i za zgodą ks. Proboszcza.

Przyjęcie ślubne należy urządzać z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu nie jest godne chrześcijanina.

Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:

  • dowody osobiste narzeczonych
  • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 6 miesięcy)
  • świadectwo bierzmowania (adnotacja wpisywana zazwyczaj na świadectwie chrztu)
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i w poradni rodzinnej
  • jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 6 miesięcy)
  • jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, należy także mieć pozwolenie Proboszcza.

Narzeczeni są zobowiązani stawić się z tymi dokumentami na trzy miesiące przed planowanych ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu małżeńskiego.

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

We wtorek 5 czerwca 2018 roku zakończyliśmy ostatni przed wakacjami cykl kursu przedmałżeńskiego.

Kolejny cykl spotkań przedmałżeńskich (KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI) rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.00, w salce pod plebanią. Kurs przedmałżeński obejmuje 10 spotkań. Kurs jest nieodpłatny. 

Przyjście narzeczonych na pierwsze spotkanie jest jednoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników kursu przedmałżeńskiego.